• Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

   • 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach Szkolnego Koła
    Wolontariatu.

    2. W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:


    a) koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu - opiekunowie;
    b) członkowie Koła – uczniowie szkoły.

    3. Koordynatorzy Szkolnego Wolontariatu kierują działalnością Koła, reprezentują Koło na
    zewnątrz oraz współpracują z instytucjami.

    4. Do zadań Koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu należy w szczególności:


    a) zachęcanie uczniów do zaangażowania; 
    b) wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy,
    c) prowadzenie dla wolontariuszy spotkań i szkoleń;
    d) motywowanie w sytuacjach zniechęcenia;
    e) prowadzenie indywidualnych rozmów i ocena pracy każdego wolontariusza;

    f) dokumentowanie pracy wolontariuszy.

    5. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:


    a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
    b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
    c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, tolerancji, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
    d) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze charytatywnym,
    w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku
    lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
    e) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

    6. Wolontariusze:


    a) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, która na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
    b) wolontariuszem może być każdy uczeń uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
    w Czerninie;
    c) uczniowie mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki
    i pozwoli wywiązywać się z obowiązków szkolnych;
    d) wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
    o innych;
    e) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
    f) systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach z koordynatorami Koła (dotyczy uczniów klas IV - VIII);
    g) wolontariusz stara się aktywnie włączać w działalność Koła, wykorzystuje swoje zdolności
    i doświadczenie, zgłasza własne propozycje i inicjatywy (dotyczy uczniów klas IV - VIII) ;
    h) wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie
    reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

    7. Nagradzanie wolontariuszy:
    a) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego
    zaangażowania;
    b) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu przy ocenianiu zachowania ucznia;
    c) formy nagradzania:

    - pochwała Dyrektora na szkolnym apelu;
    - przyznanie dyplomu;
    - wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
    - zaświadczenie o działalności społecznej w ramach wolontariatu przekazane wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Uzyskuje je uczeń, który przez pięć lat nauki (od klasy IV do VIII) brał udział
    w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.