• Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2023/2024

   •  

    Plan opracowany został w oparciu o:

    1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

     

    1. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju pracy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie.

     

    1. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2022/2023.

     

    Spis treści zawartych w planie.

     

    1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
    2. Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024.
    3. Harmonogram dni wolnych od zajęć.
    4. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej.

     

    1. Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2023r.

     

     

     

    Zarządzanie i organizacja

    Lp.

    Zadanie

    Odpowiedzialni

    Termin

    1.

    Przydział obowiązków służbowych

    wszystkim pracownikom.

     

    Dyrektor szkoły

    31.08.2023 r.

    2.

    Opracowanie „Rocznego planu pracy szkoły”.

     

    Dyrektor szkoły

    Sierpień

    3.

    Opracowanie „Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły”.

    Zespół do spraw opracowania,

    modyfikowania

    „Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły”.

    Czech, Michalak, Łosiak

     

    Do 30 września

     

     

    4.

    Tworzenie i monitorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    5.

    Zobowiązanie nauczycieli do stosowania aktywnych metod pracy, realizowania projektów i  innowacji pedagogicznych oraz prowadzenia notatek w innowacyjny sposób –graficznych,

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    6.

    Aktualizacja dokumentów szkoły i dostosowanie ich do obowiązującego prawa.

     

    Aktualizacja statutu szkoły – ocenianie wewnątrzszkolne

     

    W zakresie organizacji pracy szkoły – nowy awans zawodowy, uchodźcy, ocenianie.

    Dyrektor szkoły

     

    Zespół do spraw nowelizacji i ewaluacji statutu.

     

    Kowalczyk, Biszewska

    Sierpień/Wrzesień

    7.

    Aktualizacja „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa uczniów w szkole  na terenie szkoły”.

     

    Dyrektor szkoły

    Sierpień

    8.

    Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.

     

    Dyrektor szkoły

    Do 15 września

    9.

    Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    10.

    Realizacja programu preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego na postawie programu ORE ze scenariuszami.

    Dyrektor szkoły

     

    Doradca zawodowy

    Wychowawcy

    Wrzesień

    11.

    Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Lider WDN

    Wrzesień

    12.

    Opracowanie arkusza organizacji szkoły.

     

    Dyrektor szkoły

    Do końca kwietnia

    13.

    Przygotowanie i organizacja przebiegu egzaminu ósmoklasisty

     

    Dyrektor szkoły

    Wg. Harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

    14.

    Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    15.

    Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnego rodzaju instytucjami.

    Dyrektor szkoły

     

    Wszyscy nauczyciele

    i pracownicy niepedagogiczni

     

    Cały rok

    16.

    Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

    Dyrektor szkoły

     

    Wszyscy nauczyciele

    i pracownicy niepedagogiczni

     

    Cały rok

    17.

    Umożliwienie nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Opiekun stażu

    Cały rok

    18.

    Dbanie o aktywny udział rodziców w życiu szkoły oraz pomoc ze strony rodziców w rozwiązywaniu problemów ich dzieci związanych z nauką, sytuacjami stresowymi, zdrowotnymi.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    19.

    Monitorowanie działań wynikających z realizowanych w szkole programów i projektów.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    20.

    Współpraca nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów w celu podniesienia poziomu kształcenia oraz współtworzenia procesu edukacyjnego. Wymiana doświadczeń, lekcje koleżeńskie, rady szkoleniowe. Dbanie o współpracę w poszanowaniu i szacunku do wszystkich.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

    Wg. harmonogramu

    21.

    Pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenie pomieszczeń szkolnych.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Rada Rodziców

    Cały rok

    22.

    Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

    Dyrektor szkoły

     

    Pedagog szkolny

     

    Pedagog specjalny

     

    Psycholog

     

    Wrzesień

    23.

    Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń MZ, GIS oraz MEiN

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    Działalność dydaktyczna

    Lp.

    Zadanie

    Odpowiedzialni

    Termin

    1.

    Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

     

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    2.

    Realizowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 dla szkół podstawowych i przedszkoli.

     

    1. Podnoszenie jakości kształcenia uczniów poprzez nowoczesne metody pracy (projekty, nowoczesne notatki) oraz wsparcie każdego ucznia w jego rozwoju i nauce.
    2. Kształtowanie postaw uczniów do szacunku, tolerancji i zrozumienia innych.
    3. Kształtowanie u uczniów stałych umiejętności w czynieniu dobra.
    4. Kształtowanie u uczniów ;

    sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

    • sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
    • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
    • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
    • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
    • praca w zespole i społeczna aktywność;
    • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

     

     

    1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

     

    1. Kształtowanie krytycznego podejścia uczniów do treści publikowanych na portalach internetowych. Umiejętne korzystanie z tych treści podczas zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem urządzeń IT zakupionych w ramach projektów Aktywna tablica i Laboratorium przyszłości.
    2. Rozwijanie u uczniów umiejętności spędzania czasu wolnego oraz systematyczne uczestniczenie w zajęciach wych. fizycznego

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    3.

    Podejmowanie działań innowacyjnych, realizacja uroczystości i imprez oraz projektów.

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    4.

    Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

     

    Wszyscy nauczyciele

     

    Dyrektor szkoły

     

    Pedagog

    Cały rok

    5.

    Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

     

    Wykorzystanie w edukacji pomocy zakupionych w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    6.

    Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem.

     

    Akcje czytelnicze i projekty.

     

    Wszyscy nauczyciele

     

    Bibliotekarz

    Cały rok

    7.

    Organizowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

     

    Przewodniczący zespołów

    Cały rok

    8.

    Indywidualizowanie pracy z uczniem. Realizowanie dostosowań dla poszczególnych uczniów zgodnych z orzeczeniem lub opinią.

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    9.

    Organizowanie oraz udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    10.

    Uwzględnianie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPPP. Dostosowanie wymagań.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    11.

    Diagnoza uczniów klas na początku roku szkolnego.

     

    Priorytet – tabliczka mnożenia, czytanie ze zrozumieniem, płynne.

    Nauczyciele uczący w klasach IV- VIII

    Wrzesień/Październik

    12.

    Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów. Analiza przeprowadzonych prac klasowych i sprawdzianów z każdego przedmiotu.

     

    Nauczyciele wyznaczonych przedmiotów

    Cały rok

    13.

    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

    Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    14.

    Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli, przestrzegania terminów i ilości prac klasowych i sprawdzianów w tygodniu oraz terminowość oddawania uczniom ocenionych prac. Realizowanie oceniania kształtującego.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    15.

    Rozszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci.

     

    Dyrektor szkoły

    W miarę potrzeb

    16.

    Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami z zagranicy. E-learning.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele języków obcych

    Wrzesień

    17.

    Wspieranie uczniów klas VII i VIII w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Doradca zawodowy

     

    Wychowawcy klas

    Cały rok

    18.

    Systematyczna ewaluacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, dokonywanie niezbędnych modyfikacji w celu uzyskania maksymalnej efektywności i podniesienia poziomu jakości pracy szkoły.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    19.

    Profilaktyka uzależnień.

    Nauczyciele

     

    Pedagog szkolny

     

    Cały rok

    Działalność wychowawczo-opiekuńcza

    Lp.

    Zadanie

    Odpowiedzialni

    Termin

    1.

    Realizacja działań określonych w „Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły na rok 2023/2024”.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    2.

    Monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów. Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym. Wskazywanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych i życiowych.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    3.

    Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u uczniów postaw zgodnych z normami społecznymi

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    4.

    Wzmacnianie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    5

    Kształtowanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją: psychiczną, fizyczną, słowną.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    6.

    Organizowanie akademii i imprez szkolnych, wycieczek, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi zgodnie z procedurami.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    7.

    Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami i instytucjami w celu wzmocnienia roli wychowawczej szkoły.

     

     

     

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    8.

    Dbanie o właściwe przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka demokratycznego państwa poprzez doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

     

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

    Cały rok

    9.

    Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych.

     

    Opiekun Klubu Wolontariusza

    Cały rok

    10.

    Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie rożnego rodzaju sportów.

     

    Nauczyciele

     

    Wychowawcy klas

    Cały rok

    11.

    Podjęcie działań promujących pozytywne wzorce zachowań.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    12.

    Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Przestrzeganie praw dziecka

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    13.

    Propagowanie edukacji regionalnej- Moja mała ojczyzna.

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    14.

    Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie jego rozwoju, zachęcanie do podejmowania inicjatyw oraz wspieranie uczniów w podejmowaniu właściwego wykorzystywania czasu wolnego, rozwijaniu aktywności fizycznej.

     

     

    Nauczyciele

     

    Pedagog szkolny

    Cały rok

    15.

    Organizowanie opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie ucznia i rodzica w trudnych sytuacjach.

    Wychowawcy klas

     

    Pedagog szkolny

     

    W miarę potrzeb

    16.

    Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

     

    Dyrektor szkoły

    Cały rok

    17.

    Rzetelne i planowe wykonywanie swoich obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Opieka podczas wyjść i wyjazdów, dyżury międzylekcyjne.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    18.

    Kultywowanie ceremoniału szkolnego oraz tradycji szkolnych, lokalnych i narodowych.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    19.

    Propagowanie zachowań proekologicznych. Wyrabianie nawyków.

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    20.

    Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i uczniów. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania ich godności i praw.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Wszyscy pracownicy

    Cały rok

    21.

    Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych, rasowych i światopoglądowych.

     

    Wszyscy nauczyciele

    Cały rok

    Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

    Lp.

    Zadanie

    Odpowiedzialni

    Termin

    1.

    Rozpoznanie potrzeb rodziców z zakresu pedagogizacji i pomocy psychologicznej.

    Dyrektor szkoły

     

    Wychowawcy klas

     

    Wrzesień

    2.

    Zaangażowanie rodziców w działalność szkoły oraz pomoc własnemu dziecku w zdobywaniu jak najwyższych umiejętności.

     

    Organizacja imprez.

     

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

     

    Rodzice

    Cały rok

    3.

    Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi działalność szkoły.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

     

    Pedagog szkolny

    Cały rok

    4.

    Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

    Dyrektor szkoły

     

    Wychowawcy klas

     

    Doradca zawodowy

    Wg. harmonogramu

    5.

    Promowanie wiedzy o regionie.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

     

    Cały rok

    6.

    Promowanie szkoły oraz wartości edukacji w środowisku lokalnym.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

     

    Cały rok

    7.

    Pozyskiwanie partnerów do współpracy.

    Dyrektor szkoły

     

    Nauczyciele

    Cały rok

    8.

    Udostępnianie zasobów szkoły dla środowiska lokalnego.

    Dyrektor szkoły

    W miarę potrzeb

    Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

    WRZESIEŃ

    Lp.

    Termin

    Zadanie

    Odpowiedzialni

    1.

    4.09.2023 r.

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    Pasowanie pierwszoklasistów

     

    Dyrektor szkoły

     

     

    Kamila Sawicka

    2.

    9.09.2023 r.

    Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa

     

    Łosiak, Ryckiewicz

     

    Wrzesień

    Dzień piżamy

    Sidorkiewicz, Chmielewska

     

    wrzesień

    Serce wolontariusza- konkurs powiatowy plastyczny

    Łosiak, Kowalczyk

     

    9.09. 2023 r

    Światowy dzień Pierwszej Pomocy

    Łukasz Jagła

    3.

    18.09.2023 r.

    Sprzątanie świata

     

    Wychowawcy klas

     

    Kowalczyk

     

    4.

    14.09.2023 r.

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     

    Ryckiewicz, Sidrokiewicz, Klemenz

     

    5.

    21.09.2023 r.

    Dzień przedszkolaka

    Oddział przedszkolny

     

    6.

    29.09.2023 r.

    Europejski Dzień Języków

     

    Jarek, Gliwa

     

     

     

     

    PAŹDZIERNIK

    8.

    2.10.2023 r.

     

     

     

     

    Dzień Tabliczki Mnożenia

     

    Sawicka,, Orczykowska

     

     

     

    9.

     

     

    13.10.2023 r.

     

     

    Dzień Edukacji Narodowej

     

    Pasowanie na przedszkolaka

     

    Pasowanie na ucznia kl. I

     

     

     

     Sidorkiewicz

     

     

    Turek, Stanisz

     

     

    Sawicka

     

     

    Październik

    Mój wymarzony zawód

     

     

    Aleksandra Biszewska

     

    Październik

     

    Moja partia polityczna- projekt

    Aleksandra Biszewska

     

    Październik

    Dzień drzewa

    Kowalczyk

     

    24.10.2023 r

    Międzynarodowe Święto roweru

    Łukasz Jagła

    LISTOPAD

    10.

    7.11.2023 r.

    Dzień zdrowego śniadania

     

    „Śniadanie daje moc”

    Oddział przedszkolny

     

    Wychowawcy klas

    I-III, Jagła

     

     

    11.

    10.11.2023 r.

    Narodowe Święto Niepodległości

    Biszewska, Ryckiewicz,

    Michalak, Sidorkiewicz

     

    12.

    27.11.2023 r.

     Konkurs plastyczny – „Serce Wolontariusza”

     

    Łosiak, Kowalczyk

    13.

    24.11.2023 r.

    Dzień Pluszowego Misia

    Oddział przedszkolny

     

    14.

    30.11.2023 r.

    Andrzejki szkolne

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

    Wychowawcy klas

     

    GRUDZIEŃ

    15.

    4.12.2023 r.

    Dzień Wolontariusza

    Łosiak, Kowalczyk, Sidorkiewicz, Chmielewska

     

    16.

    6.12.2023 r.

    Mikołajki szkolne

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

     

    Grudzień

    „Razem na święta” – paczki dla pensjonariuszy DPS

     

    Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

     

     

    Grudzien

    Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową.

    Sidorkiewicz

     

    11.12.2023 r

    Światowy Dzień Footbolu

    Łukasz Jagła

     

    Grudzień

    Szlachetna paczka

    Sidorkiewicz, Chmielewska

    17.

    20.12.2020 r.

    Warsztaty świąteczne / kiermasz świąteczny

    Łosiak, Kowalczyk

     

     

    18.

    22.12.2023 r.

    Jasełka szkolne, spotkania świąteczne, Gminny przegląd jasełek

     

    Turek, Stanisz, Klemenz

    STYCZEŃ

    19.

    22.01.2024 r.

    Dzień Babci i Dzień Dziadka

    Wychowawcy klas

    I-III

     

    Wychowawcy oddziału przedszkolnego

     

    20.

    31.01.2024 r.

    Choinka szkolna

     

     

     

     

     

     

    Wychowawcy klas

     

    Opiekunowie kółek zainteresowań

     

    LUTY

    21.

    12.02.2024 r.

    Szkolne walentynki

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

    22.

    19-23.02.2024 r.

     

     

     

    Dzień Języka Ojczystego

     

    Łosiak, Ryckiewicz

     

     

    Luty

     

    Konkurs wiedzy o II wojnie światowej

    Aleksandra Biszewska

    MARZEC

    23.

    1.03.2024 r.

    Konkurs Języka Angielskiego

     

    Jarek, Gliwa

     

    4.03.2023 r

    Światowy Dzień Tenisa

    Łukasz Jagła

     

    Marzec

    Góra grosza

    Sidorkiewicz, Chmielewska

    24.

    8.03.2024 r.

    Dzień Kobiet

    Samorząd Uczniowski

     

    25.

    21.03.2024 r.

    Pierwszy Dzień Wiosny

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

     

    Marzec

    Dzień Samorządności

     

    Biszewska

     

    marzec

    Dzień kolorowej skarpetki

    Czech, Orzeł

    26.

    14.03.2024 r.

    Dzień Matematyki

    Orczykowska

     

     

    22.03.2024

    Dzień wody

     

    Samorząd, wychowawcy

    27.

    25-27 .03.2024

    Tradycje wielkanocne

    Wychowawcy klas

     

    27.03.2024

    Dzień teatru

    wychowawcy

     

     

    KWIECIEŃ

    29.

    4.04.2024 r.

    Dzień świadomości autyzmu

    Samorząd Uczniowski

    Czech, Orzeł

     

     

    5.04.2023 r

    Światowy Dzień Sportu

    Łukasz Jagła

     

    30.

    3-4.04.2024 r.

    Konkurs „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne”

    Ryckiewicz, Łosiak

     

    Wychowawcy klas

    I-III

     

     

     

    Kwiecień

     

    Apel z okazji 3-maja

    Aleksandra Biszewska

     

    Kwiecień

    Dzień zdrowia

    Kowalczyk

    31.

    22.04.2024 r.

    Dzień Ziemi

    Kowalczyk

     

     

    25.04.2024 r.

    „Dzień z książką” w ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci

    Oddziały przedszkolne

     

    Klasy I-III, Ryckiewicz

     

    MAJ

    32.

    8.05.2024 r.

    Dzień Strażaka

    Turek, Stanisz

     

    33.

    8.05.2024 r.

    Święto Konstytucji 3 Maja

     

    Kowalczyk, Łosiak

     

    22.05.2024 r.

    Festyn szkolny

    Dyrektor szkoły

     

    Wszyscy nauczyciele

     

    35.

    26.05.2024 r.

    Dzień Matki/Ojca

    Oddział przedszkolny

     

    Wychowawcy klas

    I-III

     

    CZERWIEC

    36.

    1.06.2024 r.

    Dzień Dziecka/Dzień Sportu/ Gminna Olimpiada

     

    Wychowawcy klas

     

    Łukasz Jagła

     

    czerwiec

    Wycieczka

    Jagła

    37.

    9.06.2024 r.

    Dzień Przyjaciela

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     

    38.

    21.06.2024 r.

    Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

    Dyrektor, wychowawcy

     

     

    Harmonogram dni wolnych od zajęć.
    Dni ustawowo wolne od pracy:

    • Święto zmarłych – 1 listopada 2023 r.
    • Święto Pracy – 1 maja 2024 r.
    • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2024 r.
    • Boże Ciało – 30 maja 2024 r.

    Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2023 r.

    Ferie Zimowe: 15-28 stycznia 2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca- 2 kwietnia 2024 r.

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

     

     

    Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
    (w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

     

          2 i 3. listopad 2023r

          2.  maj 2024

          14 maj – 2024 egzamin ósmoklasisty j. polski

          15 maj -  2024                                   matematyka

          16 maj  -  2024                                    j. angielski

          31 maj 2024

         

    Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

    30.08.2022 r. – spotkania dzieci z rodzicami na zajęciach adaptacyjnych w godz. 8:00-11:00
    8 września 2023 r. – spotkanie z rodzicami: 16.00 klasy młodsze, 16:30 klasy starsze
    8 grudnia 2023 r. – informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych, spotkanie z rodzicami: 16.00 klasy młodsze,16:30 klasy starsze
    29 styczeń 2024 r. – spotkanie z rodzicami semestralne: 16.00 klasy młodsze 16:30 klasy starsze
    22 marzec 2024 r. – spotkanie z rodzicami: 16.00 klasy młodsze 16:30 klasy starsze
    13 maja 2024 r. – informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych, spotkanie z rodzicami: 16.00 klasy młodsze,16:30 klasy starsze

     

    Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

    Godziny zebrań rady Pedagogicznej ustala dyrektor.

    13 września 2023 r. – zebranie Rady Pedagogicznej; przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego;

    Październik/Listopad 2023 r. – zebranie Rady Pedagogicznej; szkolenie;

    31 styczeń 2024 r. – zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna;

    Marzec/Kwiecień 2024r. – zebranie Rady Pedagogicznej; szkolenie;

    17 czerwca 2024 r. – zebranie Rady Pedagogicznej; klasyfikacja roczna i końcowa;

    24 czerwca 2024 r. – rada podsumowująca;

    28 sierpnia 2024 r. – organizacja nowego roku szkolnego.