Szkolny konkurs matematyczny klas III i IV

Cel konkursu:

– Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych;

– Rozwijanie zainteresowań matematycznych;

– Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich umiejętności;

– Ewaluacja programu kółka matematycznego – zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III i IV wykazujący się uzdolnieniami matematycznymi (w tym uczestnicy kółka matematycznego – zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne).
  2. Konkurs odbędzie się w czerwcu 2014 r.
  3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa organizator konkursu.
  4. Konkurs przeprowadzony jest w formie testu.
  5. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
  6. Suma punktów zdecyduje o zajęciu trzech pierwszych miejsc (dopuszcza się zajmowanie przez uczestników równorzędnych miejsc).
  7. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni.