KONSULTACJE INDYWIDUALNE LUB GRUPOWE

Uczniu,
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
Więcej

ZARZĄDZENIE

Scan zarz5
Więcej

Harmonogram egzaminów

Tabela z terminami egzaminów 2020. 16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty, 8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego, 22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017), 17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – REALIZACJA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: spczernin@op.pl, tel. +48 94 358 43 70, w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły, zwana dalej Administratorem;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, adres poczty elektronicznej e-mail: iod@dygowo.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach:

 1. Przygotowania i realizacji umowy o pracę zawartą z pracownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres trwania umowy;
 2. organizacji i zarządzania pracy pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia;
 3. wyliczania i wypłaty wynagrodzeń – w celu realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez okres zatrudnienia;
 4. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 5. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez okres zatrudnienia;
 6. realizacji obowiązków BHP – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 10 lat od ustania zatrudnienia;
 7. prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;
 8. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;
 9. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego;
 10. obowiązków księgowo-rachunkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;
 11. zapewnienia ciągłości działania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem, który dotychczas je realizował – przez okres niezbędny do przejęcia tych obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia;
 12. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO) polegającego na wstępowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń;
 13. prowadzenia szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring CCTV) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust, 1 lit. f RODO) – polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz w celu realizacji uprawnienia zawartego w ustawie Kodeks pracy – przez okres jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od nagrania obrazu;
 14. pracowników w związku z wykonaniem obowiązków pracodawcy w zakresie współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w zakresie konsultacji w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy – w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów ustawy Kodeks pracy, ustawy o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (art. 6 ust, 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – przez okres zatrudnienia w ramach bieżących działań pracodawcy;
 15. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeń zmieniających, związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia kształcenia na odległość;
 16. w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu cofnięcia wyrażonej odrębnie i dobrowolnie zgody, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

 

4) Pani/Pana dane osobowych pozyskane w procedurze organizacji i zarządzania pracą nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki:

 1. wynika z obowiązujących przepisów prawa, wówczas odbiorcami danych osobowych będą m.in. ZUS, NFZ, urzędy pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, PFRON, komornicy sądowi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, banki i inne organy państwowe;
 2. gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego stosunku pracy;
 3. gdy jest to niezbędne do realizacji umów handlowych zawartych przez administratora – partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika;
 4. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
 5. przewoźnikom;
 6. dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę teleinformatyczną, administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, kadrowo-placową, usług drukarskich oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki /organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Szkołę z usług serwisów społecznościowych, przestrzeni dyskowej w chmurze informatycznej i zawartego w nich oprogramowania i systemów informatycznych – poczta elektroniczna, G Suite – Classroom, Messenger i Facebook następujących firm: Google i Facebook na podstawie:

 1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na ww. profilach społecznościowych,
 2. zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celach związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą;
 3. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilach wymienionych Firm przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisów: Google i Facebook lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisów i profili społecznościowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia zatrudnienia, a po jego zakończeniu, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych, w tym instrukcji kancelaryjnej, obowiązujących u administratora w tym zakresie.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w tym do otrzymania kopii swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. a) wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i f) RODO;
 3. c) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub chęć jej zawarcia w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) lub gdy przesłanką jest prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa lub odmowa ze strony Administratora zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Więcej

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Od 16 marca 2020 r. jesteśmy w domach z powodu epidemii jaka zapanowała na całym świecie. Nie jesteśmy jednak na wakacjach. Pracujemy wspólnie dzięki nowoczesnej technologii IT. Wszyscy wkładamy bardzo dużo pracy w to, by nie stracić ani dnia w szkole. Chciałabym  podziękować  dzieciakom, za to że jesteście tam po drugiej stronie ekranu komputera i solidnie pracujecie. Dziękuje rodzicom, że wspomagają swoje dzieci w tym trudnym czasie i są z nimi codziennie. Dziękuje nauczycielom, za codzienne kontakty z uczniami i  rodzicami. Za sprawdzanie  dziesiątków przesłanych prac uczniów. Za podjęcie trudu pracy online. Za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

Dziękuje wszystkim za to, że dajemy wspólnie radę pracować dla dobra naszych dzieci.

Drodzy ósmoklasiści.

Zdaje sobie sprawę, że jesteście w stresie myśląc o czekających Was egzaminach i rekrutacji do wybranej szkoły. Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Egzamin ma odbyć się w dniach
21-23.04.2020 r. Wiem, że Wasi nauczyciele zrobili wszystko, by jak najlepiej Was przygotować do tego egzaminu,  a Wy dacie z siebie wszystko, aby napisać go jak najlepiej. Tak, żebyśmy wszyscy byli z Was dumni.

Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w terminach, o wszystkim powiadomię Was i waszych rodziców.

 Chciałabym Was poinformować, że online będziemy pracować do 08.04.2020 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 09.04.2020 do 14.04.2020  r.  w szkole trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna i w tym czasie macie dni wolne. Nauczyciele nie będą wam zadawać zadań, a Wy nie będziecie musieli ich wykonywać. Jak będzie wyglądała dalsza nasza praca postaram się Was poinformować natychmiast, jak tylko władze podejmą decyzje.

Dziękując raz jeszcze  wszystkim, pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

Do szybkiego zobaczenia.

J. Puton

Więcej

Wyniki rekrutacji 2020-2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja
Więcej

REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i obowiązkiem przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej informuje, że wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły – www.spczernin.pl.

Wniosek wypełnić w internecie lub wydrukować i wypisać ręcznie. W pierwszym przypadku wniosek wysłać na adres www.sekretariatspczernin@op.pl w drugim przypadku zeskanować lub zrobić zdjęcie i również wysłać na podany adres. W razie problemów lub pytań kontakt: 692497272

Przypominam ,że pierwszy termin rekrutacji kończy się 27.03.2020 r.

 

Pozdrawiam J. Puton

Więcej

KORONAWIRUS

2
3

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Szkoła bezpieczna – to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele, jak i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy mają możliwość zaspokajania najważniejszych potrzeb.

        Niewątpliwie poruszając zagadnienie bezpieczeństwa, należy pamiętać, jak ważnym elementem jest atmosfera panująca w szkole, jednak podczas jej budowania należy skupić się na przepisach obowiązującego prawa. Wprowadzając różnorodne zasady które pozwolą uczniom bezpiecznie funkcjonować w szkole, należy pamiętać, że ich brak powoduje chaos, który niesie ze sobą poważne konsekwencje. Bezpieczeństwo w szkole to szeroko pojęte zagadnienie, które powinno mieć odzwierciedlenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę.

By budować bezpieczeństwo, potrzeba m.in.:

                     własnej aktywności

                     szacunku do prawa i jego przestrzegania

                     szacunku dla norm i wartości oraz  respektowania ich

                     zdrowej rodziny zaspokajającej potrzeby psychiczne i dającej wzorce moralne

                     autorytetów w środowisku

                     działań chroniących młodzież przed zagrożeniami i zachowaniami patologicznymi

                     kształtowania umiejętności psychologicznych niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych

                     aktywnej szkoły wspierającej działania rodziny

                     uświadamiania dzieci, młodzieży i dorosłych o istniejących zagrożeniach

                     obywatelskich postaw mieszkańców (aktywności, wrażliwości, reagowania na zło, gotowości do działań na rzecz innych)

                     wymiany informacji i współpracy mieszkańców ze służbami porządkowymi  

                     koordynacji działań i wzajemnej współpracy wszystkich instytucji w środowisku

                     ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem  do środków odurzających

                     bezwzględnego przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

                     bezwzględnego przestrzegania zakazu przebywania dzieci i młodzieży niepełnoletniej w lokalach rozrywkowych i barach

                     stwarzania młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i realizowania siebie

                     organizacji różnych form spędzania czasu wolnego

                     udzielania pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

                     reagowania na zło

                     konsekwentnego karania sprawców przestępstw

                     nasilenia patroli policji (w tym w miejscach szczególnie zagrożonych).

 

Myślę, że przytoczone warunki budowania bezpieczeństwa pokazują, jak szeroki ma ono zakres. Ich spełnienie jest niezbędne, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo nie tylko w szkole, ale w każdym środowisku, w którym przebywa.

 

Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabawy i gier; kształtowanie gotowości i nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym; poznanie i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi i przyrody. Potrzeba powszechnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, kształtowanie postaw prospołecznych, tworzenie bezpiecznego środowiska nauki, zamieszkania i spędzania czasu wolnego naszych uczniów  stało się podstawą opracowania programu „BEZPIECZNA SZKOŁA” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie.

Cele programu:

       poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w środowisku lokalnym,

       wypracowanie wspólnych norm, sankcji i zasad zachowania w szkole

       wzrost integracji uczniów i wzmocnienie kontaktów wychowawców i nauczycieli z uczniami,

       uświadamianie praw i obowiązków ucznia,

       ograniczenie zachowań agresywnych wśród uczniów i przemocy w środowisku szkolnym oraz poza szkołą poprzez rozwijanie tolerancji i empatii, wdrażanie do asertywności,

       eliminowanie przejawów agresji i przemocy z życia szkoły

       zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konsekwencji prawnych zachowań aspołecznych, przemocy, uzależnień, zagrożeń,

       kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze

       kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w szkole i w miejscach użyteczności publicznej,

       wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne działania i ich skutki,

       zapobieganie kradzieżom w szkole,

       zwiększenie świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

       poprawa stanu wypadkowości w szkole,

       kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego bez środków uzależniających,

       promocja zdrowego stylu życia,

       spotkania i rozmowy z ludźmi reprezentującymi sąd i policję w celu uświadomienia uczniom i rodzicom skutków zachowań niezgodnych z normami.

 

Formy realizacji:

                     godziny wychowawcze,

                      spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

                     apele okolicznościowe

                     konkursy i turnieje

                     wystawy tematyczne

                     zajęcia pozalekcyjne

                     imprezy sportowo- rekreacyjne

 

 

Obszary objęte działaniami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole:

 

-Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.

– Przeciwdziałanie kradzieży na terenie szkoły.

– Profilaktyka uzależnień.

-Zwiększenie integracji klas, życzliwości, propagowanie kulturalnych form zachowań.

-Współpraca z instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, patologiom i uzależnieniom.

-Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego i postępowania w trudnych sytuacjach

W ramach  realizacji programu odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez pedagoga szkolnego na temat:

Jak sobie radzić z przemocą w szkole.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Trening kontroli złości.

Konflikt w naszym życiu.

Narkotyki? Nie dziękuję. Moje  mocne strony.

Narkotyki, droga donikąd.

Poznajemy bezpieczne i niebezpieczne sytuacje.

Poprawa relacji rówieśniczych w zespole klasowym.

Reaguję kiedy komuś dzieje się krzywda.

Jak radzić sobie z przezywaniem i ośmieszaniem.

Asertywność jako sposób na radzenie sobie z naciskami innych.

Bezpieczne korzystanie z Internetu.

Ćwiczenia pozwalające poznać emocje i nad nimi zapanować .

Celem w/w zajęć było między innymi:

– przekazanie uczniom podstawowych informacji dotyczących przeżywania emocji, nauka rozpoznawania uczuć, wypracowanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi uczuciami,

– nauka zatrzymania powstałego w organizmie pobudzenia pod wpływem emocji, złości i gniewu, poznanie różnych możliwości zachowań prospołecznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zapoznanie uczestników ze strukturą sytuacji konfliktowej, wdrażanie do konsekwentnego przestrzegania ustalonych zasad grupy,

– podniesienie świadomości jakie szkody i zagrożenia powodują narkotyki i jak oddziałują  na organizm, uczniowie są świadomi jakie są konsekwencje społeczne uzależnień,

– wskazywanie sposobów zażegnania konfliktów rodzących się w grupie rówieśniczej, praktyczne użycie  umiejętność komunikacji  w celu narastającego konfliktu,

– zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, nauczenie się praktycznych umiejętności pomagania innym w sytuacji agresji i przemocy, zwiększenie świadomości przyczyn i konsekwencji zachowań agresywnych,

– ukazanie asertywności jako jednego ze sposobów radzenia sobie z naciskami grupy i pomoc w nieuleganiu innym,

– uświadomienie uczniom  niebezpieczeństw na jakie mogą natrafić w Internecie, poznanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci, przekazanie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet, zwrócenie uwagi na fakt, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu.

Szkoła zorganizowała także spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego w Kołobrzegu oraz pracownikami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Dnia 28 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z policjantami oraz kuratorem sądowym w ramach programu, w którym uczestniczymy „Bezpieczna szkoła”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie

konsekwencje mogą ponieść w związku z różnymi występkami: bójkami,

wyzwiskami, znęcaniem się, wymuszaniem. Kurator sadowy i policjanci

wyjaśnili uczniom, że oni i ich rodzice odpowiadają za złe postępowanie.

Dnia 25.03.2014r odbyło się spotkanie z pracownikami Sanepidu na temat szkodliwości sięgania po wyroby tytoniowe, alkoholowe i innego rodzaju środki odurzające.

Tuż przed okresem ferii (13-02-2014 r.) do naszej szkoły zawitali ratownicy WOPR Kołobrzeg. Podczas prelekcji uświadamiali uczniom jakie zagrożenia związane są z nieodpowiednim zachowaniem podczas zimy. Przestrzegli przed wchodzeniem na lód, niebezpiecznymi zabawami np. kuligiem oraz omówili zasady zachowań, gdy już dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu.

      W dniach od 11 do 14 lutego nauczyciel informatyki Katarzyna Grotnik przeprowadziła w naszej szkole akcję „Tydzień bezpiecznego Internetu” realizowany pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Celem zajęć było prezentowanie efektywnego korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych, takich jak: cyberprzemoc, spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa w Sieci, czy nadmiernego korzystania z Internetu.

    Prelekcje WOPR Kołobrzeg

Uczniowie SP im. Orla Białego w Czerninie cyklicznie są zapraszani na prelekcje pt. „Bezpieczne wakacje z WOPR” oraz „Bezpieczne ferie z WOPR Kołobrzeg”. Są to już na stałe wpisane z rok szkolny zajęcia. Uczniowie przypominają sobie oraz utrwalają  wiadomości jak to bezpiecznie przebywać nad woda i jak zachowywać się podczas kąpieli. Jednocześnie zostają „przeszkoleni” z podstawowych technik ratunkowych i ratowniczych.

 

Linki do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=186120438227769&set=pcb.186121558227657&type=1&theater

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1440177692883041.1073741867.100006724714326&type=1

 

 

Akcje POLSKA BIEGA pt. „Czernin Biega – Biegaj z Nami”

 

Impreza sportowa o wydźwięku ogólnopolskim gdzie uczniowie SP im. Orła Białego w ramach rekreacji sportowej biegają ulicami Czernina. Akcja jest cyklicznie powtarzana i oprócz szeroko pojętej rekreacji ruchowej i dobrej zabawy ruchowej dzieci uczą się zasad „ fair play” oraz zasad poruszania się po drogach. Imprezę zabezpieczają służby Straży Gminnej.

 

Link do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261109437395535&set=a.109773089195838.16797.100004894411391&type=1&theater

 

 

WOŚP –

 

Coroczna impreza dla całej społeczności gminy Dygowo. W ostatniej edycji zaproszono pracowników Renault Kasprzyk z Kołobrzegu, którzy zaprezentowali swoje auta. Pod czujnym okiem instruktora jazdy można było sprawdzić swoje umiejętności jazdy oraz skorygować złe nawyki jako kierowca. Na imprezę WOŚP zawsze zostają zaproszone służby tj. Straż Gminna, Policja, Straż Pożarna oraz Straż Graniczna. Wszystkie te służby wystawiają swój sprzęt, którego używają w codziennej pracy, np. Straż Gminna prezentuje auta oraz fotoradar i omawia jego działanie, Straż Graniczna prezentuje psy oraz omawia zasady pracy z nimi jako służby.

 

Również podczas tej imprezy na stałe zapisują się pokazy z samoobrony. Owe zajęcia prowadzą wyszkoleni instruktorzy karate oraz ich podopieczni.

 

Link do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1429795543921256.1073741860.100006724714326&type=1

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1429753653925445.1073741859.100006724714326&type=1

 

    Efekty:

1. Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną.

2.Zmniejszenie zjawiska występowania agresji i przemocy w klasie, w szkole i poza nią.

3.Wzrost wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat przemocy, uzależnień, przeciwdziałania im.

4. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zetknięcia się z przemocą, uzależnieniem.

5.Przyjemność nauki, edukacji oraz realizacji zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

6.Uczniowie potrafią przewidzieć skutki wynikające z określonych zagrożeń i unikać ich.

7. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

   8.Wzrost świadomości społeczności lokalnej z zakresu zachowań bezpiecznych.

       Opracowała mgr Xymena Czech

 Program realizowali: mgr Xymena Czech, mgr Katarzyna Grotnik, mgr Łukasz Jagła nauczyciele Szkoły Podstawowej im.  Orła Białego w Czerninie

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                            

 

 

Więcej

Dzień Dziecka

W dniach 2 i 3 czerwca 2014 roku nauczyciele Łukasz Jagła i Katarzyna Grotnik w ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowali dla uczniów klas IV – VI konkursy sportowe. Ich celem była integracja zespołów klasowych oraz zdrowa rywalizacja sportowa w grach i zabawach. Zwyciężyła klasa VI i w nagrodę otrzymała zestaw słodyczy i napojów dla całej klasy. Po zakończeniu części sportowej uczestnicy upiekli kiełbaski przy ognisku.

Następnego dnia wyjechali na basen Helios w Ustroniu Morskim, a po intensywnych zabawach na pływalni zjedli obfity posiłek w McDonaldzie. Udana zabawa i dobry humor towarzyszyły wszystkim zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu imprezy.

Więcej

KAMPANIA EDUKACYJNA GMINY DYGOWO „Na odpady mamy rady”

Więcej

Gminny Konkurs Ortograficzny

      13 maja 2014 r. w Zespole Szkół im. J. Łukasiewicza we Wrzosowie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas szóstych. Jego głównym celem było zainteresowanie uczniów ortografią, uwrażliwienie ich na pisanie poprawne pod względem ortograficznym.

      W konkursie wzięły udział trzy czteroosobowe drużyny uczniów ze szkół podstawowych w Dygowie, Czerninie i Wrzosowie. Uczniowie rywalizowali indywidualnie i drużynowo. Osiągnęliśmy niemały sukces, ponieważ Zuzanna Kubacka zwyciężyła w konkursie indywidualnie i wywalczyła tytuł Mistrza Ortografii, natomiast nasza drużyna zajęła II miejsce.

      W nagrodę zwycięzcy otrzymali najnowsze wydania słowników języka polskiego i ortograficznych.

 

Więcej