Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie o naborze na stanowisko sekretarza szkoły

Sekretarzem szkoły może być osoba, która:

1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe;
4) posiada wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym) lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy (na podobnym stanowisku);
5) cechuje ją kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

2.Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie  pełny etat. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkole.
3. Wymagania dodatkowe:
– znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela;
– biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
– swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
– łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
– znajomość programów: SIO, Werter Kulrwers;
– umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
– znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych, Kontroli Zarządzczej;
– dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

4. Ogólny zakres obowiązków:
– prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły;
– sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
– prowadzenie Ksiąg Ewidencji;
– sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, OKE, itp.;
– prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
– prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
– wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
– prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
– terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

-sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
– prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych;

– wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,
– przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie ;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać w terminie do dnia 29 stycznia 2015 roku do godz. 9.00 (decyduje data i godzina wpływu do Szkoły) na adres: Szkoła podstawowa im. Orła Białego w Czerninie Czernin 29  78-113 Dygowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dnia 29 stycznia 2015 roku od godz. 12.00 zostanie podana informacja na tablicy ogłoszeń szkoły o osobach zakwalifikowanych do konkursu. W dniu 30 stycznia 2015 – od godziny 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zaproszonymi telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona w dniu 30 stycznia 2015 r. po rozmowach kwalifikacyjnych.  Dokumenty aplikacyjne wysyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można będzie odebrać w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie, nieodebrane po 30 dniach ulegną zniszczeniu.

Dyrektor Jadwiga Puton