Konkurs Fotograficzny MOJE AKTYWNE WAKACJE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Moje aktywne wakacje”

I Organizator

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kołobrzegu

Współorganizator

Wójt Gminy Dygowo

Wójt Gminy Siemyśl

II Uczestnicy

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kołobrzeskiego.

 III Cel konkursu

1. Promowanie ruchu jako elementu zdrowego stylu życia.

2. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

IV Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową – koordynator.

4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora).

5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu).

6. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 1 do regulaminu).

7. Przesłane prace nie będą zwracane.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Prace konkursowe będą wystawione w siedzibie PSSE w Kołobrzegu.

10. Nagrodzone prace w dwóch kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu: pssekolobrzeg.pis.gov.pl

V Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, których tematyka wiąże się z tytułem i celem konkursu.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

3. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18 x24 cm.

4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.

5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia , że osoba której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

VI Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 25.09.2015r na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Moje aktywne wakacje” Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.10.2015r. VII Ogłoszenie wyników i nagrody

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. O laureatach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem nauczyciele koordynatorzy.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 09.10.2015r.

VIII Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych związanych z konkursem (np. relacja na stronie internetowej pssekolobrzeg.pis.gov.pl; artykuły prasowe informujące o konkursie). Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii.

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8 78-100 Kołobrzeg

Kontakt : Agnieszka Rodak tel. 943530186

e-mail: a.rodak@wsse.szczecin.pl