Bezpieczna Szkoła

Szkoła bezpieczna – to szkoła przyjazna, w której zarówno nauczyciele, jak i uczniowie czują się dobrze, osiągają sukcesy mają możliwość zaspokajania najważniejszych potrzeb.

        Niewątpliwie poruszając zagadnienie bezpieczeństwa, należy pamiętać, jak ważnym elementem jest atmosfera panująca w szkole, jednak podczas jej budowania należy skupić się na przepisach obowiązującego prawa. Wprowadzając różnorodne zasady które pozwolą uczniom bezpiecznie funkcjonować w szkole, należy pamiętać, że ich brak powoduje chaos, który niesie ze sobą poważne konsekwencje. Bezpieczeństwo w szkole to szeroko pojęte zagadnienie, które powinno mieć odzwierciedlenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę.

By budować bezpieczeństwo, potrzeba m.in.:

                     własnej aktywności

                     szacunku do prawa i jego przestrzegania

                     szacunku dla norm i wartości oraz  respektowania ich

                     zdrowej rodziny zaspokajającej potrzeby psychiczne i dającej wzorce moralne

                     autorytetów w środowisku

                     działań chroniących młodzież przed zagrożeniami i zachowaniami patologicznymi

                     kształtowania umiejętności psychologicznych niezbędnych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych

                     aktywnej szkoły wspierającej działania rodziny

                     uświadamiania dzieci, młodzieży i dorosłych o istniejących zagrożeniach

                     obywatelskich postaw mieszkańców (aktywności, wrażliwości, reagowania na zło, gotowości do działań na rzecz innych)

                     wymiany informacji i współpracy mieszkańców ze służbami porządkowymi  

                     koordynacji działań i wzajemnej współpracy wszystkich instytucji w środowisku

                     ochrony dzieci i młodzieży przed dostępem  do środków odurzających

                     bezwzględnego przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

                     bezwzględnego przestrzegania zakazu przebywania dzieci i młodzieży niepełnoletniej w lokalach rozrywkowych i barach

                     stwarzania młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i realizowania siebie

                     organizacji różnych form spędzania czasu wolnego

                     udzielania pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych

                     reagowania na zło

                     konsekwentnego karania sprawców przestępstw

                     nasilenia patroli policji (w tym w miejscach szczególnie zagrożonych).

 

Myślę, że przytoczone warunki budowania bezpieczeństwa pokazują, jak szeroki ma ono zakres. Ich spełnienie jest niezbędne, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo nie tylko w szkole, ale w każdym środowisku, w którym przebywa.

 

Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabawy i gier; kształtowanie gotowości i nabycie umiejętności niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym; poznanie i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi i przyrody. Potrzeba powszechnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa, kształtowanie postaw prospołecznych, tworzenie bezpiecznego środowiska nauki, zamieszkania i spędzania czasu wolnego naszych uczniów  stało się podstawą opracowania programu „BEZPIECZNA SZKOŁA” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie.

Cele programu:

       poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w środowisku lokalnym,

       wypracowanie wspólnych norm, sankcji i zasad zachowania w szkole

       wzrost integracji uczniów i wzmocnienie kontaktów wychowawców i nauczycieli z uczniami,

       uświadamianie praw i obowiązków ucznia,

       ograniczenie zachowań agresywnych wśród uczniów i przemocy w środowisku szkolnym oraz poza szkołą poprzez rozwijanie tolerancji i empatii, wdrażanie do asertywności,

       eliminowanie przejawów agresji i przemocy z życia szkoły

       zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konsekwencji prawnych zachowań aspołecznych, przemocy, uzależnień, zagrożeń,

       kształtowanie zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze

       kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w szkole i w miejscach użyteczności publicznej,

       wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne działania i ich skutki,

       zapobieganie kradzieżom w szkole,

       zwiększenie świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

       poprawa stanu wypadkowości w szkole,

       kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego bez środków uzależniających,

       promocja zdrowego stylu życia,

       spotkania i rozmowy z ludźmi reprezentującymi sąd i policję w celu uświadomienia uczniom i rodzicom skutków zachowań niezgodnych z normami.

 

Formy realizacji:

                     godziny wychowawcze,

                      spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

                     apele okolicznościowe

                     konkursy i turnieje

                     wystawy tematyczne

                     zajęcia pozalekcyjne

                     imprezy sportowo- rekreacyjne

 

 

Obszary objęte działaniami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole:

 

-Przeciwdziałanie postawom i zachowaniom agresywnym wśród uczniów.

– Przeciwdziałanie kradzieży na terenie szkoły.

– Profilaktyka uzależnień.

-Zwiększenie integracji klas, życzliwości, propagowanie kulturalnych form zachowań.

-Współpraca z instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy, patologiom i uzależnieniom.

-Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego i postępowania w trudnych sytuacjach

W ramach  realizacji programu odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez pedagoga szkolnego na temat:

Jak sobie radzić z przemocą w szkole.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Trening kontroli złości.

Konflikt w naszym życiu.

Narkotyki? Nie dziękuję. Moje  mocne strony.

Narkotyki, droga donikąd.

Poznajemy bezpieczne i niebezpieczne sytuacje.

Poprawa relacji rówieśniczych w zespole klasowym.

Reaguję kiedy komuś dzieje się krzywda.

Jak radzić sobie z przezywaniem i ośmieszaniem.

Asertywność jako sposób na radzenie sobie z naciskami innych.

Bezpieczne korzystanie z Internetu.

Ćwiczenia pozwalające poznać emocje i nad nimi zapanować .

Celem w/w zajęć było między innymi:

– przekazanie uczniom podstawowych informacji dotyczących przeżywania emocji, nauka rozpoznawania uczuć, wypracowanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi uczuciami,

– nauka zatrzymania powstałego w organizmie pobudzenia pod wpływem emocji, złości i gniewu, poznanie różnych możliwości zachowań prospołecznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zapoznanie uczestników ze strukturą sytuacji konfliktowej, wdrażanie do konsekwentnego przestrzegania ustalonych zasad grupy,

– podniesienie świadomości jakie szkody i zagrożenia powodują narkotyki i jak oddziałują  na organizm, uczniowie są świadomi jakie są konsekwencje społeczne uzależnień,

– wskazywanie sposobów zażegnania konfliktów rodzących się w grupie rówieśniczej, praktyczne użycie  umiejętność komunikacji  w celu narastającego konfliktu,

– zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych, nauczenie się praktycznych umiejętności pomagania innym w sytuacji agresji i przemocy, zwiększenie świadomości przyczyn i konsekwencji zachowań agresywnych,

– ukazanie asertywności jako jednego ze sposobów radzenia sobie z naciskami grupy i pomoc w nieuleganiu innym,

– uświadomienie uczniom  niebezpieczeństw na jakie mogą natrafić w Internecie, poznanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z sieci, przekazanie wiedzy o zagrożeniach jakie niesie Internet, zwrócenie uwagi na fakt, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu.

Szkoła zorganizowała także spotkanie z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, kuratorami sądowymi Sądu Rejonowego w Kołobrzegu oraz pracownikami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Dnia 28 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI z policjantami oraz kuratorem sądowym w ramach programu, w którym uczestniczymy „Bezpieczna szkoła”. Uczniowie dowiedzieli się, jakie

konsekwencje mogą ponieść w związku z różnymi występkami: bójkami,

wyzwiskami, znęcaniem się, wymuszaniem. Kurator sadowy i policjanci

wyjaśnili uczniom, że oni i ich rodzice odpowiadają za złe postępowanie.

Dnia 25.03.2014r odbyło się spotkanie z pracownikami Sanepidu na temat szkodliwości sięgania po wyroby tytoniowe, alkoholowe i innego rodzaju środki odurzające.

Tuż przed okresem ferii (13-02-2014 r.) do naszej szkoły zawitali ratownicy WOPR Kołobrzeg. Podczas prelekcji uświadamiali uczniom jakie zagrożenia związane są z nieodpowiednim zachowaniem podczas zimy. Przestrzegli przed wchodzeniem na lód, niebezpiecznymi zabawami np. kuligiem oraz omówili zasady zachowań, gdy już dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu.

      W dniach od 11 do 14 lutego nauczyciel informatyki Katarzyna Grotnik przeprowadziła w naszej szkole akcję „Tydzień bezpiecznego Internetu” realizowany pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Celem zajęć było prezentowanie efektywnego korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych, takich jak: cyberprzemoc, spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa w Sieci, czy nadmiernego korzystania z Internetu.

    Prelekcje WOPR Kołobrzeg

Uczniowie SP im. Orla Białego w Czerninie cyklicznie są zapraszani na prelekcje pt. „Bezpieczne wakacje z WOPR” oraz „Bezpieczne ferie z WOPR Kołobrzeg”. Są to już na stałe wpisane z rok szkolny zajęcia. Uczniowie przypominają sobie oraz utrwalają  wiadomości jak to bezpiecznie przebywać nad woda i jak zachowywać się podczas kąpieli. Jednocześnie zostają „przeszkoleni” z podstawowych technik ratunkowych i ratowniczych.

 

Linki do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=186120438227769&set=pcb.186121558227657&type=1&theater

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1440177692883041.1073741867.100006724714326&type=1

 

 

Akcje POLSKA BIEGA pt. „Czernin Biega – Biegaj z Nami”

 

Impreza sportowa o wydźwięku ogólnopolskim gdzie uczniowie SP im. Orła Białego w ramach rekreacji sportowej biegają ulicami Czernina. Akcja jest cyklicznie powtarzana i oprócz szeroko pojętej rekreacji ruchowej i dobrej zabawy ruchowej dzieci uczą się zasad „ fair play” oraz zasad poruszania się po drogach. Imprezę zabezpieczają służby Straży Gminnej.

 

Link do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=261109437395535&set=a.109773089195838.16797.100004894411391&type=1&theater

 

 

WOŚP –

 

Coroczna impreza dla całej społeczności gminy Dygowo. W ostatniej edycji zaproszono pracowników Renault Kasprzyk z Kołobrzegu, którzy zaprezentowali swoje auta. Pod czujnym okiem instruktora jazdy można było sprawdzić swoje umiejętności jazdy oraz skorygować złe nawyki jako kierowca. Na imprezę WOŚP zawsze zostają zaproszone służby tj. Straż Gminna, Policja, Straż Pożarna oraz Straż Graniczna. Wszystkie te służby wystawiają swój sprzęt, którego używają w codziennej pracy, np. Straż Gminna prezentuje auta oraz fotoradar i omawia jego działanie, Straż Graniczna prezentuje psy oraz omawia zasady pracy z nimi jako służby.

 

Również podczas tej imprezy na stałe zapisują się pokazy z samoobrony. Owe zajęcia prowadzą wyszkoleni instruktorzy karate oraz ich podopieczni.

 

Link do zdjęć –

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1429795543921256.1073741860.100006724714326&type=1

 

https://www.facebook.com/spczernin.fotograficznie/media_set?set=a.1429753653925445.1073741859.100006724714326&type=1

 

    Efekty:

1. Szkoła w opinii uczniów i rodziców uważana jest za bezpieczną.

2.Zmniejszenie zjawiska występowania agresji i przemocy w klasie, w szkole i poza nią.

3.Wzrost wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat przemocy, uzależnień, przeciwdziałania im.

4. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zetknięcia się z przemocą, uzależnieniem.

5.Przyjemność nauki, edukacji oraz realizacji zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

6.Uczniowie potrafią przewidzieć skutki wynikające z określonych zagrożeń i unikać ich.

7. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

   8.Wzrost świadomości społeczności lokalnej z zakresu zachowań bezpiecznych.

       Opracowała mgr Xymena Czech

 Program realizowali: mgr Xymena Czech, mgr Katarzyna Grotnik, mgr Łukasz Jagła nauczyciele Szkoły Podstawowej im.  Orła Białego w Czerninie

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                            

 

 

Więcej

Szkolny konkurs matematyczny klas III i IV

Cel konkursu:

– Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych;

– Rozwijanie zainteresowań matematycznych;

– Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich umiejętności;

– Ewaluacja programu kółka matematycznego – zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III i IV wykazujący się uzdolnieniami matematycznymi (w tym uczestnicy kółka matematycznego – zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne).
  2. Konkurs odbędzie się w czerwcu 2014 r.
  3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa organizator konkursu.
  4. Konkurs przeprowadzony jest w formie testu.
  5. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
  6. Suma punktów zdecyduje o zajęciu trzech pierwszych miejsc (dopuszcza się zajmowanie przez uczestników równorzędnych miejsc).
  7. Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami.
  8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni.

 

Więcej

Rok Szkoły w Ruchu

 

Rok Szkoły w Ruchu

opis zadań do obszaru 1

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole) (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

Więcej