ZARZĄDZENIE

Scan zarz5
Więcej

Harmonogram egzaminów

Tabela z terminami egzaminów 2020. 16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty, 8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego, 22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017), 17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019).

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – REALIZACJA PRACY ZDALNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: spczernin@op.pl, tel. +48 94 358 43 70, w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły, zwana dalej Administratorem;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, adres poczty elektronicznej e-mail: iod@dygowo.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach:

 1. Przygotowania i realizacji umowy o pracę zawartą z pracownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres trwania umowy;
 2. organizacji i zarządzania pracy pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu pracy – przez okres zatrudnienia;
 3. wyliczania i wypłaty wynagrodzeń – w celu realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez okres zatrudnienia;
 4. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 5. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez okres zatrudnienia;
 6. realizacji obowiązków BHP – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 10 lat od ustania zatrudnienia;
 7. prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;
 8. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;
 9. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat od końca roku kalendarzowego;
 10. obowiązków księgowo-rachunkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;
 11. zapewnienia ciągłości działania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem, który dotychczas je realizował – przez okres niezbędny do przejęcia tych obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia;
 12. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. f) RODO) polegającego na wstępowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od ustania zatrudnienia, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń;
 13. prowadzenia szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring CCTV) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust, 1 lit. f RODO) – polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz w celu realizacji uprawnienia zawartego w ustawie Kodeks pracy – przez okres jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od nagrania obrazu;
 14. pracowników w związku z wykonaniem obowiązków pracodawcy w zakresie współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w zakresie konsultacji w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy – w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów ustawy Kodeks pracy, ustawy o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (art. 6 ust, 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO) – przez okres zatrudnienia w ramach bieżących działań pracodawcy;
 15. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeń zmieniających, związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia kształcenia na odległość;
 16. w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do momentu cofnięcia wyrażonej odrębnie i dobrowolnie zgody, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

 

4) Pani/Pana dane osobowych pozyskane w procedurze organizacji i zarządzania pracą nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki:

 1. wynika z obowiązujących przepisów prawa, wówczas odbiorcami danych osobowych będą m.in. ZUS, NFZ, urzędy pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, PFRON, komornicy sądowi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, banki i inne organy państwowe;
 2. gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego stosunku pracy;
 3. gdy jest to niezbędne do realizacji umów handlowych zawartych przez administratora – partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika;
 4. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
 5. przewoźnikom;
 6. dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę teleinformatyczną, administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, kadrowo-placową, usług drukarskich oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki /organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Szkołę z usług serwisów społecznościowych, przestrzeni dyskowej w chmurze informatycznej i zawartego w nich oprogramowania i systemów informatycznych – poczta elektroniczna, G Suite – Classroom, Messenger i Facebook następujących firm: Google i Facebook na podstawie:

 1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na ww. profilach społecznościowych,
 2. zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w celach związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą;
 3. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilach wymienionych Firm przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisów: Google i Facebook lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisów i profili społecznościowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia zatrudnienia, a po jego zakończeniu, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych, w tym instrukcji kancelaryjnej, obowiązujących u administratora w tym zakresie.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w tym do otrzymania kopii swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. a) wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i f) RODO;
 3. c) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa lub chęć jej zawarcia w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) lub gdy przesłanką jest prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa lub odmowa ze strony Administratora zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Więcej

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Od 16 marca 2020 r. jesteśmy w domach z powodu epidemii jaka zapanowała na całym świecie. Nie jesteśmy jednak na wakacjach. Pracujemy wspólnie dzięki nowoczesnej technologii IT. Wszyscy wkładamy bardzo dużo pracy w to, by nie stracić ani dnia w szkole. Chciałabym  podziękować  dzieciakom, za to że jesteście tam po drugiej stronie ekranu komputera i solidnie pracujecie. Dziękuje rodzicom, że wspomagają swoje dzieci w tym trudnym czasie i są z nimi codziennie. Dziękuje nauczycielom, za codzienne kontakty z uczniami i  rodzicami. Za sprawdzanie  dziesiątków przesłanych prac uczniów. Za podjęcie trudu pracy online. Za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

Dziękuje wszystkim za to, że dajemy wspólnie radę pracować dla dobra naszych dzieci.

Drodzy ósmoklasiści.

Zdaje sobie sprawę, że jesteście w stresie myśląc o czekających Was egzaminach i rekrutacji do wybranej szkoły. Na dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Egzamin ma odbyć się w dniach
21-23.04.2020 r. Wiem, że Wasi nauczyciele zrobili wszystko, by jak najlepiej Was przygotować do tego egzaminu,  a Wy dacie z siebie wszystko, aby napisać go jak najlepiej. Tak, żebyśmy wszyscy byli z Was dumni.

Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany w terminach, o wszystkim powiadomię Was i waszych rodziców.

 Chciałabym Was poinformować, że online będziemy pracować do 08.04.2020 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 09.04.2020 do 14.04.2020  r.  w szkole trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna i w tym czasie macie dni wolne. Nauczyciele nie będą wam zadawać zadań, a Wy nie będziecie musieli ich wykonywać. Jak będzie wyglądała dalsza nasza praca postaram się Was poinformować natychmiast, jak tylko władze podejmą decyzje.

Dziękując raz jeszcze  wszystkim, pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.

Do szybkiego zobaczenia.

J. Puton

Więcej

Wyniki rekrutacji 2020-2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja
Więcej

REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i obowiązkiem przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej informuje, że wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły – www.spczernin.pl.

Wniosek wypełnić w internecie lub wydrukować i wypisać ręcznie. W pierwszym przypadku wniosek wysłać na adres www.sekretariatspczernin@op.pl w drugim przypadku zeskanować lub zrobić zdjęcie i również wysłać na podany adres. W razie problemów lub pytań kontakt: 692497272

Przypominam ,że pierwszy termin rekrutacji kończy się 27.03.2020 r.

 

Pozdrawiam J. Puton

Więcej