UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Odbędzie się o godzina 10.00

Więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: spczernin@op.pl, tel. +48 94 358 43 70, w imieniu, której działa Dyrektor SZKOŁY, zwana dalej „SZKOŁĄ”;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: iod@dygowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m.in. obsługi przez administratora pracowników Szkoły wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz karty nauczyciela, a także obsługi przez administratora uczniów i rodziców uczniów (opiekunów prawnych) w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego;
 2. realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz prawa oświatowego i karty nauczyciela, a także uczniów w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;
 3. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, m.in. w celu przeprowadzenia rekrutacji w Szkole, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 4. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, m.in. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i zajęć organizowanych w Szkole, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;
 5. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły oraz w celu promocji jej działalności statutowej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem Szkoły;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych jest Szkoła, w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły:
  • w przypadku pracowników: z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z realizacją obowiązków pracowniczych (BHP, świadczenia medycyny pracy, obsługi prawnej i bankowej);
  • w przypadku uczniów i rodziców uczniów (opiekunów prawnych): z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań Szkoły, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statystycznych;
 4. osoby fizyczne, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez Szkołę, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych tam na podstawie prawa prasowego.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Szkołę z usług profilu serwisu Facebook na podstawie:

 1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny, jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook Szkoły”, w celach promujących wydarzenia Szkoły i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;

i

 1. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. (ramy te chronią podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach komercyjnych, ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych), (dostęp: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) – w związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Facebooka, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Facebooka na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Facebook Ireland są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

 

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Szkoły przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook Szkoły.

 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. do czasu zakończenia rekrutacji;
 3. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;
 4. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach działań statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru uczniów lub pracowników Szkoły. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie statystyk do sprawozdań podsumowujących działalność Szkoły w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w procesach automatycznych nie podlegają identyfikacji i nie są wykorzystywane w celach marketingowych Szkoły.

10) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe.

11) Źródłem danych zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są podmioty, w tym publiczne, współpracujące ze Szkołą (sądy, szkoły, przedszkola, poradnie, OPS, fundacje i stowarzyszenia, samorządy terenowe itp.) na podstawie przepisów prawa, umów i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub porozumieniami o współpracy.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: spczernin@op.pl, tel. +48 94 358 43 70, w imieniu, której działa Dyrektor SZKOŁY, zwana dalej „SZKOŁĄ”;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie, 78-113 Dygowo, Czernin 29, e-mail: iod@dygowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m.in. obsługi przez administratora pracowników Szkoły wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz karty nauczyciela, a także obsługi przez administratora uczniów i rodziców uczniów (opiekunów prawnych) w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego;
 2. realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Szkołę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz prawa oświatowego i karty nauczyciela, a także uczniów w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;
 3. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, m.in. w celu przeprowadzenia rekrutacji w Szkole, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 4. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, m.in. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów i zajęć organizowanych w Szkole, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;
 5. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

 

 

 

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły oraz w celu promocji jej działalności statutowej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem Szkoły;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych jest Szkoła, w imieniu, której działa Dyrektor Szkoły:
  • w przypadku pracowników: z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z realizacją obowiązków pracowniczych (BHP, świadczenia medycyny pracy, obsługi prawnej i bankowej);
  • w przypadku uczniów i rodziców uczniów (opiekunów prawnych): z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań Szkoły, wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statystycznych;
 4. osoby fizyczne, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez Szkołę, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych tam na podstawie prawa prasowego.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Szkołę z usług profilu serwisu Facebook na podstawie:

 1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny, jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook Szkoły”, w celach promujących wydarzenia Szkoły i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;

i

 1. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. (ramy te chronią podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach komercyjnych, ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych), (dostęp: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) – w związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Facebooka, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Facebooka na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Facebook Ireland są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie, którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

 

 

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Szkoły przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook Szkoły.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. do czasu zakończenia rekrutacji;
 3. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;
 4. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a);
 2. wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), j).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Szkoły uczestnictwa w organizowanej imprezie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach działań statystycznych, niezbędnych do opisu statystycznego zbioru uczniów lub pracowników Szkoły. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przygotowanie statystyk do sprawozdań podsumowujących działalność Szkoły w roku sprawozdawczym. Dane przetwarzane w procesach automatycznych nie podlegają identyfikacji i nie są wykorzystywane w celach marketingowych Szkoły.

Więcej

Ciekawy projekt matematyczny

Uczniowie klas 4, 5, 6 i 7 wykonali projekty na lekcje matematyki. Tematy projektów to: „Mój wymarzony pokój”, „Ułamki dziesiętne rządzą w kuchni”, ” Bryły wokół nas” oraz „Aranżacje ogrodowe”. Każdy uczeń miał również za zadanie, zaprezentować swoje dzieło przed całą klasą,  w sposób przejrzysty i ciekawy.

Więcej

Dzień Dziecka Paintball

Dnia 11 czerwca w ramach Dnia Dziecka uczniowie klas piątej i siódmej wybrali się na wycieczkę rowerowa do Budzistowa. Na miejscu czekała na nich gra plenerowa Paintball, grill na pobliskim orliku oraz mecz piłki nożnej. Wszyscy miło spędzili ten dzień. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wrócili do domów.

Więcej

Wycieczka szkolna Karkonosze – Praga

W dniach 28 – 30 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wybrali się na ekscytującą wycieczkę „Karkonosze – Praga”. Pierwszego dnia celem wycieczki była Szklarska Poręba, a tam spacer do Wąwozu i Wodospadu Szklarki oraz wspinaczka na Hybotek. Drugiego dnia przejazd do Pragi, a tam zwiedzanie Rynku Starego Miasta, Ratusza, Mostu Karola, Hradczany oraz Katedry Św. Wita. Kolejny dzień to przejazd do Adrspach oraz zwiedzanie Skalnego Miasta.

 

Więcej

Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń szkolnych

 

SP-III-2230/2/2018                                                     Czernin, 24.05.2018r.

Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń szkolnych

 

 1. Przedmiotem oferty cenowej jest malowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie 78- 113 Dygowo
 1. Zakres prac obejmuje:
 • Malowanie holu szkolnego i I piętra około 500 m2
 • Malowanie starej części szkoły 83,83 m2
 1. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres email sekretariatspczernin@wp.pl do dnia 30.06.2018r. do godz. 12.00
 1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem rzetelnej wyceny prac.
 2. Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
 3. Wymagany termin wykonania prac do dnia 15.08.2018r.
 4. Przedmiotowe zapytanie, stanowi rozeznanie ofert cenowych i nie zobowiązuje szkoły do zlecenia robót.

 

Więcej