PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE PODCZAS ZAJĘĆ W OKRESIE COVID-19

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe nie przebywające na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami chorymi.

 1. Uczniowie klas 0-I-II wchodzą do szkoły wejściem bocznym (po prawej stronie). Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 2. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 3. Klasy 0 po przebraniu się udają się do swojej sali.
 4. Klasy I-III po przebraniu się pozostają na terenie holu i sali gimnastycznej z nauczycielem dyżurującym lub nauczycielem świetlicy. Na twarzy mają maseczki.
 5. Do sali lekcyjnej wchodzą z wychowawcą. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 6. Podczas lekcji uczniowie nie noszą maseczek, przyłbic.
 7. Klasy I-III przez cały czas pobytu w szkole pozostają z wychowawcą w sali.
 8. Przerwy klas I-III organizuje wychowawca tak, aby dzieci z poszczególnych klas nie grupowały się na sali gimnastycznej jednocześnie.
 9. Uczniowie klas I-III podczas przerwy z więcej niż jednej klasy na sali gimnastycznej muszą założyć maseczkę lub przyłbice na usta i nos.
 10. Uczniowie klas I-III na holu głównym przechodzą tylko do toalety w maseczce na ustach i nosie.
 11. Uczniowie klas III-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym. Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
 12. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 13. Klasy IV-VIII przebierają się w szatni grupami 15 osobowymi.
 14. Po przebraniu pozostają na holu utrzymując odległości i maseczki na ustach i nosie.
 15. Przed wejściem do klasy uczniowie, nauczyciele dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 16. Klasy IV-VIII pozostają w jednej klasie przez cały czas pobytu w szkole. Nauczyciele przemieszczają się do uczniów.
 17. Klasa VIII- sala nr 6, klasa VII sala nr 1, klasa VI sala nr 3, klasa V sala nr 2, a klasa IV sala nr 5.
 18. Podczas przerw na holu uczniowie muszą mieć na ustach i nosie maseczkę lub przyłbicę.
 19. Podczas przerw na powietrzu maseczkę nakładamy przy wejściu do szkoły.
 20. Uczniowie w salach lekcyjnych są rozsadzeni tak, aby odległość między nimi była około 1,5 m.
 21. Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć lekcyjnych nie noszą maseczek, przyłbic.
 22. Przyłbice noszą nauczyciele prowadzący zajęcia.
 23. Klasy po każdej lekcji są wietrzone.
 24. Dezynfekcja poręczy, klamek, przycisków, parapetów odbywać się będzie co 2 godziny.
 25. Uczniowie korzystając z toalety myją ręce zgodnie z zaleceniami.
 26. Uczniowie podczas lekcji nie pożyczają sobie przyborów szkolnych ani podręczników, nie dzielą się napojami z butelki.

Dyrektor SP Czernin     Jadwiga Puton

 

 

Więcej

INFORMACJA

DRODZY RODZICE!!

Zgodnie z decyzją MEN nasze dzieci wracają do szkoły do nauki stacjonarnej w związku z tym proszę Państwa o odpowiedzialność za swoje dziecko ale również za wszystkie dzieci w szkole oraz pracowników.

Nie przyprowadzamy do szkoły oraz nie wysyłamy do autobusu szkolnego:

 • dzieci zakatarzonych
 • dzieci kaszlących
 • dzieci gorączkujących
 • dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie
 • dzieci, które źle się czują

Dzieci muszą mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę podczas wejścia do szkoły oraz dezynfekować ręce płynem z dozownika lub myć ręce mydłem w łazienkach.

Wszyscy chcemy być zdrowi i musimy zadbać o zdrowie swoje oraz innych. Wierzę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami i nie będziemy narażać na chorobę własnego dziecka i innych dzieci w szkole. My pracownicy i nauczyciele dołożymy wszelkich starań aby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie. Zadbamy o higienę pomieszczeń szkolnych oraz dezynfekcję wszystkich miejsc, w których przebywać będą Wasze dzieci.

Wszyscy musimy dostosować się do procedur MEN, GIS oraz dyrektora szkoły.

Dyrektor Jadwiga Puton

 

Więcej

Informacja dla uczniów i rodziców klasy ósmej

Drodzy uczniowie i rodzice,

informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku od godziny 9:00 do godziny 14:00, w sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Więcej

Zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020

Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Uczniowie nieobecni w czasie zakończenia roku szkolnego 26.06.2020 świadectwa mogą odebrać w sekretariacie.

Podczas odbioru świadectw obowiązują maseczka na twarz i nos oraz dezynfekcja rąk.

Grupa pierwsza kl. 0 – III zakończenie godz. 9.00

Gąskowo – 8.00

Stojkowo – 8.10

Stramniczka – 8.15

Szkoła – 8.20

Pustary – 8.30

Świelubie – 8.40

Dębogard- 8.45

Szkoła – 8.50

Odwóz grupy pierwszej i przywóz grupy drugiej (autobus jedzie dookoła, dzieci młodsze wysiadają – starsze wsiadają)

Grupa druga – kl. IV-V-VI  zakończenie 10.45

Szkoła – 9.45

Dębogard – 9.50

Pustary – 10.00

Świelubie – 10.10

Gąskowo – 10.25

Stojkowo – 10.35

Stramniczka – 10.40

Szkoła – 10.45

Grupa trzecia – kl. VII-VIII (wysiada grupa druga – wsiada grupa trzecia)

Zakończenie godz. 12.30

Szkoła – 11.30

Dębogard – 11.35

Pustary – 11.45

Świelubie – 11.55

Gąskowo –  12.10

Stojkowo – 12.20

Stramniczka – 12.25

Szkoła – 12.30

Więcej

Zasady obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie (Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów)

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 • Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
  i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to:
 • E8 z wszystkich przedmiotów
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
  na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

Więcej